Για την πλοήγηση


Δημόσιοι διαγωνισμοί - Δημόσιες συμβάσεις - Αγωγές

Το δικηγορικό γραφείο Ηλία Τασόπουλου, χάρη στην πολυετή, καθημερινή και ποικίλη τριβή με την παροχή νομικής αρωγής σε εταιρίες που ασχολούνται κυρίως στον τομέα των κρατικών προμηθειών και των δημοσίων συμβάσεων (ιατρικών ειδών και εγκαταστάσεων - προμηθειών κλπ), έχει αποκτήσει και διαθέτει ιδιαίτερα εκτενή, πολύπλευρη και ουσιαστική εμπειρία στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Διαγωνισμών (ιδίως κρατικών προμηθειών), σε ζητήματα που αφορούν όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, από την συμβουλή στη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής μιας σωστής προσφοράς (κατάλληλη προετοιμασία δικαιολογητικών συμμετοχής, ερμηνεία όρων διακήρυξης, δάνεια εμπειρία κλπ) έως την κατακύρωση της ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και σε θέματα ερμηνείας, εκτέλεσης και τροποποίησης της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως όλων των νομικών και δικαστικών ενεργειών που ανακύπτουν σε έναν δημόσιο διαγωνισμό και απαιτούν την άμεση και ουσιαστική συνδρομή δικηγόρου (προδικαστικές προσφυγές, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, ασφαλιστικά μέτρα, προσβολή όρων διακήρυξης και άλλων πράξεων του διαγωνισμού, πρόσθετες παρεμβάσεις κ.λπ).

Επίσης, ο δικηγόρος Τασόπουλος παρέχει άμεση βοήθεια και γνώση και σε θέματα απευθείας αναθέσεων και δικαστικών προσβολών τους, όπου αυτό απαιτείται.

Η εμπειρία και γνώση του δικηγόρου στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ιδίως την σημερινή εποχή, όπου για πολλές εταιρείες ο μόνος (εν δυνάμει) πελάτης παραμένει το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και εν γένει ο δημόσιος τομέας, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός μεταξύ των προσφερόντων να έχει αυξηθεί και να απαιτείται ιδιαίτερη δεξιότητα και γνώση στον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, τόσο για την διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεων των προσφερόντων, όσο και για την προστασία τους από τυχόν ενέργειες τρίτων ανταγωνιστών. Σημαντική είναι επίσης η βοήθεια του δικηγόρου και για την σωστή εφαρμογή του νέου Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων (N. 4412/2016). 

Επιπλέον, ο δικηγόρος Τασόπουλος έχει επιτυχώς χειρισθεί και υποθέσεις οφειλομένων αμοιβών προς προμηθευτές από αναθέτοντες φορείς σε δικαστικό επίπεδο (αγωγές τόκων, διαταγές πληρωμής, αναγκαστική εκτέλεση κατά Δημοσίου και ΝΠΔΔ κ.λπ.).